Zadania

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Badania nad Kulturą Dawną” powołany jest jako platforma dla koordynacji i stymulowania rozwoju interdyscyplinarnych badań nad dziedzictwem kulturowym Europy w kontekście jej wspólnych średniowiecznych korzeni i spuścizny klasycznej kultury antycznej, ze szczególnym uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów językowych.
Działalność Zespołu ma na celu stymulowanie rozwoju pogłębionych studiów nad wielorakością oddziaływań międzykulturowych, które kształtowały wspólne oblicze europejskiej tradycji na przestrzeni ostatnich dziesięciu wieków oraz które uwarunkowują złożoność procesów, kształtujących tożsamość w społeczeństwach współczesnej Europy w dobie integracji europejskiej. Rolą Interdyscyplinarnego Zespołu jest stworzenie platformy dla cyklicznych interdyscyplinarnych spotkań z mediewistami, badaczami kultury dawnej – przedstawicielami różnych dyscyplin (np. historyków, filologów, historyków sztuki, literaturoznawców, językoznawców).
Działalność Zespołu ma także na celu inicjowanie i wspieranie projektów naukowych realizowanych w oparciu o granty na badania naukowe poprzez ułatwienie i stymulację kontaktów interdyscyplinarnych pomiędzy autorami projektów badawczych. W szczególności Zespół wychodzić ma na przeciw potrzebom współczesnej humanistyki w celu stworzenia stałej bazy dla promocji osiągnięć polskiej humanistyki, przede wszystkim interdyscyplinarnych studiów nad językiem, literaturą i kulturą dawną.