Obszary badawcze

 • Kultura, literatura i język średniowiecznej Europy, w szczególności wzajemne relacje angielskiego, niemieckiego i francuskiego obszaru językowego
 • Kultura, literatura i język wieków późniejszych jako kontynuacja tradycji i spuścizny kulturowej wieków średnich i czasów antycznych
 • Ewolucja gatunków literackich i toposów kulturowych wywodzących się z dziedzictwa literatury dawnej, studia nad eposem, romansem i literaturą heroiczną
 • Historia idei i myśli europejskiej, ewolucja i ścieranie się chrześcijańskiego dziedzictwa Europy z filozofią oświecenia i współczesnymi prądami intelektualnymi
 • Formy interakcji pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, w szczególności pomiędzy literaturą, sztukami plastycznymi i muzyką
 • Formalne aspekty kompozycji literackiej funkcjonujące w obrębie poetyki klasycznej
 • Kulturowe aspekty twórczości literackiej, zagadnienia dotyczące różnych form kultury, studia nad kulturą ustną, teoria kultury wysokiej i popularnej
 • Studia nad współczesnymi gatunkami literackimi czerpiącymi z tradycji średniowiecza – na przykład literaturą fantastyczną (m. in. mediewistyczna odmiana fantasy), powieścią filozoficzno-sensacyjną
 • Adaptacje oraz nowe wersje średniowiecznych i wczesnonowożytnych klasyków w literaturze, filmie, teatrze; a w szczególności badania nad koprodukcjami teatralnymi i filmowymi
 • Transfer międzykulturowy i pokonywanie bariery kulturowej w epokach dawnych, a także współczesny dialog z przeszłością
 • intertekstualizm w literaturze biblijnej Stary i Nowy Testament), związki pomiędzy literaturą starożytnego Bliskiego Wschodu i literaturą klasyczną
 • Badania (porównawcze) nad rękopisami; paleografia i kodykologia; słowo i obraz w przekazie rękopiśmiennym
 • Badania typograficzne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym; książka jako wytwór kultury materialnej
 • Przekład literacki tekstów dawnych
 • Badania tekstologiczne i edytorstwo tekstów literackich wywodzących się z epok dawnych
 • Łacina i języki wernakularne w średniowieczu, studia nad metryką i wierszem średniowiecznym
 • Szukanie korzeni współczesnej mediewistyki w pracach dawnych uczonych i erudytów
 • Badania hymnologiczne obejmujące kwerendę, dokumentację, a także opracowanie właściwych im źródeł rękopiśmiennych i drukowanych
 • Historia teatru i dramatu włoskiego, a szczególnie komedia dell’arte, i wpływ na rozwój teatru i dramaturgii w różnych krajach
 • Historia średniowiecznego teatru i dramatu angielskiego, a szczególnie dramatów liturgicznych, miejskich cyklów misteriów oraz moralitetów
 • Historia, rozwój i praktyka prawa świeckiego i kanonicznego w średniowiecznej Europie, wpływ nauk prawnych i świadomości prawnej na literaturę i kulturę późnego średniowiecza