Historia

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Badania nad Kulturą Dawną” powołany został 2.03.2015 jako platforma dla koordynacji i stymulowania rozwoju interdyscyplinarnych badań nad dziedzictwem kulturowym Europy, ze szczególnym uwzględnieniem współistnienia kluczowych europejskich obszarów językowych z inicjatywy pracowników trzech Instytutów Wydziału Neofilologii UW: dr hab. Bartłomieja Błaszkiewicza (Instytut Anglistyki UW), dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki UW) i dr hab. Moniki Malinowskiej (Instytut Romanistyki UW). W skład zespołu, wraz z pomysłodawcami, weszło 14 pracowników Wydziału Neofilologii z Instytutu Anglistyki, Instytutu Germanistyki, Instytutu Romanistyki i Katedry Italianistyki UW, reprezentujących różne dziedziny badawcze (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców), w badaniach których punkt ciężkości położony jest na szeroko pojętą kulturę dawną i transfer interkulturowy. Zespół nawiązał współpracę z kilkudziesięcioma pracownikami naukowymi z instytucji naukowych z całej Polski, jak też z zespołami badawczymi i instytucjami naukowymi o podobnym profilu.