Kurs paleografii i kodykologii – relacja

W dniach 12-15 października 2015 odbył się kurs kodykologii i paleografii zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski (Instytut Germanistyki), Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken (Philosophische Fakultät II, Fachrichtung 4.1. Germanistik) oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie (Zakład Rękopisów). W kursie wzięli udział członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Badania nad Kulturą Dawną” na Wydziale Neofilologii UW, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz doktoranci i studenci Instytutu Germanistyki i Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Kurs prowadziła prof. Nine Miedema z Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken.

Na moduł teoretyczny kursu składały się zagadnienia m.in.  z zakresu wiedzy o materiale, formie i treści rękopisów średniowiecznych, warsztacie powstawania książki rękopiśmiennej, sposobie budowy i zdobieniach kodeksów,  dawnym piśmie (minuskuła karolińska, tekstura) i abrewiaturach. Moduł praktyczny służył zastosowaniu nabytej wiedzy teoretycznej w opisie i czytaniu rękopisów udostępnionych uczestnikom kursu przez Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej. Dzięki uprzejmości p. Sławomira Szyllera w Sali Kariatyd przygotowano dla uczestników kursu m.in. następujące rękopisy: dwa modlitewniki z XV wieku, jeden spisany na pergaminie, Valerius Maximus z XV lub XVI wieku – prawdopodobnie interpretacja Waleriusza Maksymusa autorstwa Heinricha von Mügelna (Heinrich von Mügeln: Valerius-Maximus-Auslegung), dwa słowniki (łacińsko-niemiecki, łacińsko-łaciński).