Literatura – Konteksty

Projekt międzyuczelniany realizowany przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

pod kierownictwem dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec (UW) i dra Tomasza Szybistego (UP Kraków)

Projekt „Literatura – Konteksty” realizowany przez Instytut Germanistyki UW i Instytut Neofilologii UP w Krakowie ma na celu stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami pomiędzy literaturą oraz wszelkimi innymi dziedzinami naukowymi i artystycznymi głównie poprzez organizację interdyscyplinarnych konferencji, publikację serii wydawniczej oraz uruchomienie strony internetowej prezentującej efekty badań. Planowane konferencje odbywać się będą cyklicznie w Krakowie i Warszawie. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenia właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – wybranej domenie szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej” pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Akcent położony zostanie przy tym na dziedzictwo kulturowe Europy w ujęciu historycznym, a pierwszy cykl konferencji dotyczył będzie relacji literatury i sztuk pięknych.
Konferencja inaugurująca działalność projektu odbędzie się w roku 2016, który, co warte zauważenia, jest rokiem szczególnym zarówno dla Uniwersytetu Warszawskiego, świętującego 200-lecie istnienia, jak i Uniwersytetu Pedagogicznego, obchodzącego jubileusz siedemdziesięciolecia. Jej tematyka koncentrować się będzie na zależnościach oraz analogiach pomiędzy literaturą a architekturą, zwłaszcza zaś na kwestiach związanych z przestrzenią architektoniczną i urbanistyczną w utworach literackich, semantyką stylów i typów architektonicznych, malarstwem monumentalnym jako nośnikiem narracyjności w architekturze oraz strategiami argumentacyjnymi w teorii architektury. Kolejne konferencje dedykowane będą kontekstom literatury i sztuk przedstawiających, religii, nauk społecznych i przyrodniczych.

Strona projektu